برگزاری رویدادها

ارائه خدمات کنفرانس، همایش، نمایشگاه و ...

گروه فرانگر با  چندین سال فعالیت در عرصه مدیریت اجرایی رویدادهای مختلف - نمایشگاه، همایش و ... - با تأکید بر انتظارات کارفرما و تکیه بر کار تیمی و علمی، تحقیق و برنامه ریزی افتخار همکاری با شرکتها و سازمانهای مختلف را در تجارب کاری خویش اندوخته است که بی شک راهگشای فعالیتهای آتی خواهد بود. 

گروه فرانگر در برگزاری هر رویدادی به عنوان مدیر اجرایی بر اساس مصوبات شورای سیاست گذاری اقدام به تهیه برنامه زمانبندی امور اجرایی می پردازد و سپس پیگیری و نظارت بر تمامی امور اجرایی بر اساس زمانبندی صورت گرفته را به انجام می رساند. در برگزاری رویدادهایی همچون کنفرانس و همایش تمامی امور اجرایی اعم از ارائه پیشنهاد در راستای سیاستگذاری، برنامه و بودجه و ...، پیش بینی هزینه ها، فراهم کردن امکانات اجرایی، امور مربوط به ارتباط با سازمانها، اطلاع رسانی، ثبت نام، مکاتبات، مدیریت و بروز رسانی سایت، آماده سازی محل برگزاری، پذیرایی، تبلیغات، پوشش خبری، دعوت از مهمانان داخلی و خارجی، انجام کلیه امور گرافیکی و چاپی، تهیه مستندات و گزارش پس از برگزاری و ... صورت خواهد گرفت.

از آنجایی که برگزاری نمایشگاهها در راستای رونق اقتصادی، آشنایی با فناوری های جدید، جذب سرمایه گذار، گسترش همکاری، معرفی توانمندی ها و ... است برگزاری این گونه رویدادها با در نظر گرفتن این اهداف کلی و همچنین اهداف جزئی تر برگزارکنندگان و شرکت کنندگان صورت خواهد گرفت. ارائه خدمات مناسب در راستای جانمایی مناسب، غرفه سازی نیز با تأکید بر ارائه دقیق توانمندیها و حضور چشمگیر شرکتها صورت خواهد گرفت.

برگزاری رویدادها، برگزاری همایش، برگزاری کنفرانس، برگزاری نمایشگاه