مستند گزارشی (خبری)

شرکتها، موسسه ها و سازمانها همواره در رویدادهایی همچون نمایشگاهها، همایشها، نشستهای خبری و ... شرکت می کنند. این حضورها و همچنین اتفاقات و رخدادهایی که طی آن شرکت یا سازمان وارد فاز جدید از فعالیت می شود یا طی آن دستیابی به دستاوردی مهم صورت می گیرد از سوی مدیران شرکت حائز اهمیت است می بایست به روشهای مختلف اقدام به استنادی کردن آن کرد. تهیه عکس، گزارش مکتوب، بازتاب رسانه ای و البته تهیه مستند گزارشی می تواند در ارائه هرچه بهتر این قبیل رخدادها کمک شایانی بکند.

از آنجایی که ساختار و سازوکار تهیه این قبیل مستندها متفاوت با مستندهای کسب و کار با تکیه بر نوع و میزان فعالیت سازمان است ما آن را مستند گزارشی یا خبری مینامیم. تصویربرداری این قبیل مستندها یا طی چند روز برگزاری یک رویداد (نمایشگاه و همایش) یا چند ساعت و طی برگزاری مراسمی همچون افتتاحیه، کلنگ زنی، نشست خبری، بازدید و ... صورت میگیرد. در نتیجه ساختار، مدت زمان ساخت و هزینه های این گونه مستند متفاوت با مستند کسب و کار (صنعتی) یا آگهی تلویزیونی خواهد بود.

از آنجایی که گروه فرانگر برگزار کننده رویدادهای متعددی بوده تا کنون اقدام به تهیه مستندهای گزارشی زیادی نموده است.

مستند، مستند گزارشی، مستند خبری، مستند کسب و کار، مستند صنعتی